Zusters economen

Zr. Mirjam van Schaik o.s.c.

Zr. Mirjam van Schaik o.s.c. 150 150 admin

Hierbij schrijf ik graag een referentie over Marijn van Zon als onze adviseur.
Deze referentie wil een onderbouwde aanbeveling zijn voor zijn werk als adviseur op financieel, juridisch en bestuurlijk vlak. Ruim 19 jaar werkt hij voor ons, zusters Clarissen.
Zijn deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid worden zeer gewaardeerd.
Het is fijn om hem naast ons te weten bij wat wij als taken en verplichtingen hebben voor onszelf en in deze maatschappij. Een maatschappij en overheid die zich voortdurend wijzigt op gebied van regelgeving/verplichtingen naast voortschrijdende digitalisering in de communicatie.
Marijn is op dit vlak ál deskundig en ook bereid (en in staat gebleken) bij wijzigingen en nieuwe vragen zich hierin te verdiepen. Op die manier is er een breder scala van bekwaamheden waarmee hij ons ten dienste staat.
Fijn en terecht vind ik het, dat hij daarbij wel grenzen aangeeft. Bepaalde zaken wil of kan hij niet op zich nemen. Gelukkig kan hij dan verwijzen naar personen of instanties waar we een beroep op kunnen doen bij deze hulpvragen. In ieder geval heeft zich in deze jaren nooit een situatie voorgedaan waarin we vastliepen, omdat deskundige hulp/advies ontbrak.
Dat komt ook door het netwerk van beroepsmatige contacten waar Marijn over beschikt.
De communicatie als econome van De Bron en Marijn als onze adviseur verloopt vlot en transparant via mailverkeer, telefonisch overleg en fysieke contacten.
De vermindering van fysieke contacten gedurende coronatijd maakte niet, dat de coronamaatregelen ons samenwerken belemmerde. Het kon worden ondervangen door vooral het mailverkeer te intensiveren. Zoom als wijze van vergaderen hoefden we niet in te voeren.
We waarderen dat Marijn met ons meeleeft/aanvoelt en weet waar het in ons leven om gaat en hoe wij als religieuzen steeds minder ‘in beeld komen’ bij de overheid en in de samenleving.
We prijzen ons gelukkig dat hij zich ook in de toekomende tijd voor ons wil blijven inzetten.
We zijn hem daar dankbaar voor.

Zr. Mariëtte de Charro o.c.d.

Zr. Mariëtte de Charro o.c.d. 150 150 admin

De Federatie van de Ongeschoeide Karmel is gezegend met een adviseur als Marijn. Als econome ben ik blij dat ik met Marijn mag meeliften. Marijn heeft in de loop der jaren veel overzicht gebracht en daar profiteren we van. Hij is zorgzaam, punctueel. Hij kijkt ook naar de toekomst en signaleert de obstakels waar we tegen aan kunnen lopen, zodat we alvast kunnen anticiperen. Marijn is heel begripvol en meelevend, aardig en attent. Ik ben blij dat hij er zo voor ons is.

Zr. Angela Holleboom o.s.c.

Zr. Angela Holleboom o.s.c. 150 150 admin

Eind 2018 liep het contract van Marijn van Zon als adviseur van onze Federatie af en hij heeft dat om persoonlijke redenen niet willen verlengen. Dat betekende dat hij in de weken daarvoor op zijn vertrouwde wijze de overdracht aan zijn opvolger heeft voorbereid: tijdig, zorgvuldig, alomvattend, met veel gevoel voor onze spiritualiteit, in nauw contact met ons als zusters en er secuur op bedacht zijn opvolger meteen goed in het zadel te helpen.
We hebben hem van harte bedankt voor zijn jarenlange broederlijke, betrouwbare, goed geïnformeerde en anticiperende inzet voor onze Federatie en hem met de franciscaanse groet vrede en alle goeds gewenst.

Zr. Margriet van Gennip o.s.c.

Zr. Margriet van Gennip o.s.c. 150 150 admin

Na een jarenlange samenwerking met Marijn, als econome van de clarissen te Megen, kan ik niet anders zeggen dan dat het een heel goede ervaring is. Marijn is niet alleen deskundig, maar heeft zeer zeker ook affiniteit met het religieuze leven, niet te versmaden in een maatschappij die daar steeds minder feeling mee heeft. Daarbij houdt hij voortdurend de vinger aan de pols en lopen we niet achter de zaken aan, maar zijn steeds goed op de hoogte van allerlei ontwikkelingen.
Ingewikkelde materie kan Marijn op een eenvoudige manier uitleggen, vragen stellen kan altijd en graag, hij luistert en vraagt door. Altijd zal hij de onderlinge transparantie en communicatie benadrukken. Marijn is vertrouw-vol, geeft raad, is duidelijk en heeft zorg, zoekt en kijkt met je mee. En bij dat alles is hij een hele hartelijke, warme persoon, met veel humor. Marijn, heel veel dank!

Zr. Mirjam van Schaik o.s.c.

Zr. Mirjam van Schaik o.s.c. 150 150 admin

Dhr. Marijn van Zon is al bijna 13 jaar werkzaam voor ons klooster als adviseur. Ik werk daartoe als econome nauw met hem samen. Het is plezierig samenwerken.
Reacties op mails en telefoon komen vlot en helpen me verder mijn werk naar behoren te doen. Gedurende deze jaren is me gebleken, dat zijn deskundigheid op economisch/bestuurlijk en rechtskundig gebied daarbij onontbeerlijk is. Dat was ook het geval toen ik econome van de Federatie van de H. Clara was.
In de toekomst zullen wij als religieuze gemeenschap een groter beroep op hem (moeten) gaan doen. En dat ook met betrekking tot gebieden die niet rechtstreeks verbonden zijn aan ons religieus leven, maar waar we wel mee te maken hebben en krijgen. Als religieuzen nemen we steeds meer een uitzonderingspositie in onze maatschappij in.
Marijn is breed georiënteerd en bekwaamt zich verder op andere terreinen die ons leven óók raken. Zijn eerder opgedane kennis en ervaringen en contacten die hij heeft opgebouwd wil hij ten dienste stellen voor ons. Ik vertrouw erop , dat hij dat op integere wijze doet. Zijn inzet wordt niet alleen weergegeven in gewerkte uren, maar uit zich ook in het meedenken én gevraagd en ongevraagd advies geven. Het is aan ons om dit advies op te volgen of niet. Hij respecteert onze autonomie en wil daar correct naar handelen. Marijn wil wel gehoor geven aan dit grotere beroep, dat we op hem gaan doen.
Zijn zorg op maat, gegeven vanuit een betrokkenheid met ons religieus leven, is iets waar we hopelijk de komende jaren op mogen blijven rekenen.

Zr. Angela Holleboom o.s.c.

Zr. Angela Holleboom o.s.c. 150 150 admin

De heer Marijn van Zon is deskundig en zorgt dat hij goed op de hoogte is en blijft van nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving en binnen de religieuze wereld. In zijn samenwerking met ons anticipeert hij en stuurt hij tijdig aan. We lopen daardoor nooit achter de feiten aan.
De communicatie met hem verloopt prettig, met altijd veel gevoel voor onze spiritualiteit. Onze vragen aan hem beantwoordt hij snel en ter zake op een manier die ons inzicht vergroot. Hij is er altijd op bedacht dat zijn arbeid ons geld kost, hij werkt daarom geconcentreerd en is duidelijk over zijn grenzen. We gaan graag met hem verder.

Zr. Mariëtte de Charro o.c.d.

Zr. Mariëtte de Charro o.c.d. 150 150 admin

Al meerdere jaren is Marijn financieel-economisch, bestuurskundig en juridisch adviseur van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel. Als econome heb ik meer met Marijn te maken op financieel gebied. Marijn is heel betrokken en deskundig, houdt alle ontwikkelingen die er zijn en die komen vanuit de overheid, goed in de gaten en legt ons een passend advies voor, goed beargumenteerd; maar staat open voor onze opmerkingen. Marijn neemt ook zoveel mogelijk taken van mij over als het mij door omstandigheden even niet lukt. Hij heeft een goed zicht op de belangen van ons religieus leven en de consequenties die daaruit voortkomen. Maar buiten zijn deskundigheid is Marijn heel plezierig om mee om te gaan. Het is goed om met hem samen te werken.

Zr. Margriet van Gennip o.s.c.

Zr. Margriet van Gennip o.s.c. 150 150 admin

Al een geruime tijd vergezelt Marijn ons als adviseur op financieel-economisch gebied. Ik ervaar Marijn als deskundig en betrokken bij onze religieuze leefwereld. In onze maatschappij met al haar snelle ontwikkelingen, die het religieuze leven steeds minder kent is hij een grote steun. Hij werkt hard, mocht hij eventueel iets niet weten, hij zoekt het op en komt met het antwoord, daarbij dan altijd met respect voor onze positie. Kortom een vertrouwenspersoon, communicatief en niet te vergeten met humor. Dank Marijn.

Zr. Angela Holleboom o.s.c.

Zr. Angela Holleboom o.s.c. 150 150 admin

Marijn van Zon is een deskundige en energieke adviseur, die zorgt dat hij goed op de hoogte blijft en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen. Hij geeft informatie zorgvuldig door, staat open voor vragen en antwoordt daar doeltreffend op. Waar gewenst of nodig legt hij uit en stuurt hij aan of bij. Dat alles in een grote transparantie en integriteit, hij streeft ernaar dat zijn werk in geval van nood goed overgenomen kan worden door een ander en is er op uit zelfs maar een schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Hij heeft veel gevoel voor spirituele en ethische kwesties.

De Federatie van de heilige Clara is blij met hem als adviseur.

Zr. Mirjam van Schaik o.s.c.

Zr. Mirjam van Schaik o.s.c. 150 150 admin

Ik kan deze samenwerking het best omschrijven als proces van inwerken en samenwerken met Marijn als adviseur en mezelf als beginnend econoom. Hij maakte me vertrouwd met de te voeren administratie, financiële materie, computergebruik hierbij, blikvorming op de financiële markten enz. Er waren veel overlegmomenten, zaken die afgestemd moesten worden etc.

Scherpere regelgeving neemt overal toe in de maatschappij. De verantwoording wat betreft het beoordelen van de stukken, contacten onderhouden tussen banken én Federatie werd daardoor zwaarder en omvangrijker.

Een onafhankelijke c.q. onpartijdige positie innemen is me wel gelukt. Kostte ook wel wat. Tenslotte ben ik ook econome van één van de kloosters van de Federatie. Marijn is daarin een goed/correct voorbeeld geweest. Hij leerde me dingen zuiver te benaderen en de verschillende ‘petten’ te scheiden.

Marijn heb ik als deskundig ervaren op tal van gebied, hij gaat ‘mee me de tijd’, loopt soms op ontwikkelingen vooruit. Zijn soms ongevraagde kennisoverdracht en advies waren en zijn welkom.

We hopen als Federatie hem nog lange tijd als adviseur te hebben: een adviseur die contacten heeft binnen de financieel/juridische wereld en vertrouwd is met de religieuze wereld. Zijn ondersteuning en sympathie voor onze levenswijze zijn weldadig.

Marijn stuurt aan op het zelfstandig nemen van beslissingen en geeft daartoe gevraagd/ongevraagd onderbouwd advies. Die houding is eigen aan hem en uit zich zowel naar de Federatie toe als naar de kloosters die ertoe behoren en aangestelde personen waaronder mezelf. Een opvoedkundige houding dus.

In het verlengde daarvan bewaakt hij zorgvuldig de grenzen van zijn adviseurschap en voorkomt consequent dat hij bevoegdheden ten aanzien van bijvoorbeeld betalingen krijgt.

Na ruim 9 jaar geeft ik de fakkel van het economaat door aan de nieuwe econome. Op deze overdracht en het inwerken van de nieuwe econome ziet Marijn toe. Ik verwacht dan ook, dat dat naar wens verloopt voor allen.

Als adviseur op meerdere gebieden en als persoon kan ik hem zeker aanbevelen om een beroep op hem te doen. Hij zal wel aangeven als hij zich niet bekwaam voelt voor een taak/opdracht/verzoek. Hij zal dan zeker doorverwijzen naar andere ‘experts’.

Back to top
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.
 
Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
Klik om Google Fonts in/uit te schakelen.
Klik om Google Maps in/uit te schakelen.
Klik om video-embeds in/uit te schakelen.
Deze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.