Referenties

Op vrijdag 1 december 2023 kwam het bestuur van de KIMS bijeen om de opheffing van de KIMS op diezelfde dag formeel te bevestigen. Marijn van Zon was daar bij als penningmeester en waarnemend secretaris. De functie van penningmeester vervulde hij vele en vele jaren heel vakbekwaam en met een enorme toewijding en bezieling. De functie van waarnemend secretaris deed hij er korter bij, maar met dezelfde energie en overgave. Dat in een bestuurlijk lastige tijd!
Aspecten hiervan: het samenwerken en afstemmen met zorgverlener “Land van Horne”, tevens mede-eigenaar van “het Witven”, werken in coronatijd, het verhuizen van zusters naar elders; leegstandsbeheer en de verkoop van “het Witven”; de overdracht van de begraafplaats aan de Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten (SBBRI) en als laatste de afronding van de liquidatie van KIMS per 30 april 2024. Ook een bijzonder proces, maar tevens een geslaagd proces. Mede dankzij het proactieve, het deskundige en vasthoudende werken van Marijn. De verschillende “petten” waren nooit een probleem.
Een energieke, ervaren, bekwame, plezierige, enthousiaste en bezielde collega zo heb ik Marijn ervaren én beveel hem dan ook van harte aan!

Adrie van GrinsvenVoormalig en laatste voorzitter van de Kerkelijke Instelling Monialenverzorging Someren (KIMS) (31 mei 2024)

Vanuit het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven heb ik met Marijn samen mogen werken in verband met het archief van de Kerkelijke Instelling Monialenverzorging Someren (KIMS).
Marijn heeft het archief perfect geordend afgeleverd en voorzien van een fijn geschreven inleiding. De collectie is zorgvuldig voorbereid, een taak die bij hem overduidelijk in goede handen is.

De communicatie met Marijn was bijzonder prettig: begripvol, constructief en ‘to the point’. Kortom een fijne partner om mee samen te werken.

Guus van Gurparchivaris bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (8 december 2023)

Op vrijdag 1 december kwam het bestuur van de KIMS in ons klooster te Megen bijeen om de opheffing van de KIMS op diezelfde dag formeel te bevestigen. Ik kreeg de kans om als secretaris de andere leden van het bestuur een blijk van dankbaarheid te overhandigen, vergezeld van enkele woorden. Wat Marijn van Zon als penningmeester en waarnemend secretaris betreft heb ik zijn proactieve en secure werken gememoreerd, zijn anticiperende oplettendheid en arbeid om te zorgen dat we niet door nieuwe ontwikkelingen overvallen zouden worden, en vooral de grondtoon van al zijn werken: bezield. Marijn werkt ook als het over cijfers, bedragen en kosten gaat vanuit een bezieling, een gerichtheid op – zoals de klassieke theologen het uitdrukken – het ware, het goede en het schone. Wat het ware betreft, waakte hij altijd voor een hellend vlak; het goede hield hij voor ogen bij beheer en besteding van gelden; heel schoon was zijn onvermoeibare inzet voor het Eerbetoon aan Witven in september. Een gratuïte, onverplichte bijeenkomst om het afscheid van Witven dat in coronatijd als het ware in het water gevallen was, alsnog te markeren met oud- zusters-bewoonsters en -medewerkers. Ik kan hem van harte aanbevelen.

Zr. Angela Holleboom o.s.c.secretaris van de Kerkelijke Instelling Monialenverzorging Someren (KIMS) (3 december 2023)

Marijn ken ik al jaren als een betrokken en toegewijd lid van het College voor Congregatie adviseurs. Toen dit college een aantal jaren geleden is overgegaan in de VERI, de Vereniging van Adviseurs van Religieuze Instituten, heeft Marijn deze overgang (om niet)  juridisch begeleid. Hij heeft de oprichtingsstatuten geschreven en dit traject begeleid vanaf het eerste ontwerp tot en met de definitieve versie, die is vastgelegd in een notariële akte. Dit jaar (2023) heb ik met Marijn te maken gehad in zijn rol als penningmeester, waarnemend secretaris van de Kerkelijke Instelling Monialen van Someren (KIMS). KIMS had het voornemen om het toekomstig beheer van een begraafplaats over de te dragen aan de Stichting Beheer van Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten (SBBRI). Opnieuw was Marijn degene die, namens KIMS, de gehele overdracht vanaf de start tot een goed einde heeft gebracht. Sinds 1 november jl. is de overdracht een feit en dit naar volle tevredenheid van KIMS en SBBRI. De eigenschappen van Marijn die daarbij goed van pas zijn gekomen zijn; vasthoudendheid, oog voor detail en het vermogen om “iedereen aan boord te houden gedurende de overdracht”. Marijn communiceert tijdig en regelmatig met alle betrokkenen, waarschijnlijk om zo de kans van slagen van de opdracht te optimaliseren. Hij heeft daarbij zowel de rol van procesbewaker als inhoudelijk deskundige op een consciëntieuze wijze vervuld. Humor schuwt hij niet, maar hij blijft daarbij doelgericht. Namens SBBRI kijken wij met voldoening op de overdracht terug.

Frank Pijpersvoorzitter van de Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten (SBBRI), bestuurslid Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven, congregatie adviseur diverse religieuze instituten (30 november 2023)

De afgelopen jaren had ik als adviseur van KIMS (Kerkelijke Instelling voor Monialenverzorging Someren) veel contacten met Marijn.

De ‘KIMS agenda’ was veelzijdig: afstemmingen met zorgverlener “Land van Horne”;  het verhuizen van een aantal zusters naar elders; leegstandsbeheer en de verkoop van “het Witven”; de overdracht van een begraafplaats aan SBBRI en de liquidatie van KIMS. Als bestuurlijk secretaris vervult Marijn bij alle onderwerpen een inhoudelijke rol. Hij is scherp op de voortgang gericht en stimuleert zodoende de in- en extern betrokkenen. Marijn put bij zijn optreden uit zijn brede kennis van en ruime ervaring met de wereld en de leefwijze van religieuzen. Met een merkbare meerwaarde voor de op te lossen vragen en problemen. Hij werkt heel gestructureerd en secuur. En documenteert daarbij alles tot in de puntjes. Marijn is een prettige partner om mee samen te werken, mede vanwege zijn fijne gevoel voor kwinkslagen.

Ik herken zijn beschrijvingen van B E Z I E L D op zijn site volledig. Op zijn kenmerken en kwaliteiten is te vertrouwen!

Mr. Mario Knoops MPM(Liempde, 24 november 2023)

Marijn ken ik al jaren van naam en gezicht, maar pas nu ik met hem in het kader van de overdracht van het beheer van de begraafplaats van Huize Witven (Someren) heb samengewerkt, begrijp ik waar de naam BEZIELD vandaan komt. Marijn gaat er helemaal voor en is pas tevreden als ook op de laatste “i” het juiste puntje staat. Knap dat hij daarbij de mens steeds voor laat gaan.

Drs. P.T.W.M. (Paul) Veugelerspenningmeester van de Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten (SBBRI) (20 november 2023)

Ik werk al jaren met Marijn samen en nog steeds naar volle tevredenheid. Marijn gaat voor transparantie, vraagt dat ook van ons en dat is een uitstekende basis voor een goede samenwerking. Hij houdt, naast de gewone werkzaamheden, ook een toeziend oog op ons reilen en zeilen. Hij komt met gevraagd en ongevraagd advies. Vanwege zijn uitstekende kennis van de hedendaagse regelgeving zijn we ook met dat laatste heel blij. De ontwikkelingen in onze gemeenschap gaan door, we staan voor een ingrijpende transitie. Marijn begeleidt ons in dat proces en we leren weer nieuwe kanten van hem kennen. Hij doet een beroep op zijn grote netwerk en brengt ons in contact met mensen die ons kunnen adviseren. Marijn schroomt niet om eigen inzichten te toetsen en een beroep te doen op een ‘second opinion’. In combinatie met zijn eigen deskundigheid en integere manier van werken, wekt dat vertrouwen. We zijn bij hem in goede handen en daar ben ik dankbaar voor.

Zr. Ria van Dinther o.s.c.abdis klooster De Bron in Nijmegen (17 juli 2023)

Hierbij schrijf ik graag een referentie over Marijn van Zon als onze adviseur.
Deze referentie wil een onderbouwde aanbeveling zijn voor zijn werk als adviseur op financieel, juridisch en bestuurlijk vlak. Ruim 19 jaar werkt hij voor ons, zusters Clarissen.
Zijn deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid worden zeer gewaardeerd.
Het is fijn om hem naast ons te weten bij wat wij als taken en verplichtingen hebben voor onszelf en in deze maatschappij. Een maatschappij en overheid die zich voortdurend wijzigt op gebied van regelgeving/verplichtingen naast voortschrijdende digitalisering in de communicatie.
Marijn is op dit vlak ál deskundig en ook bereid (en in staat gebleken) bij wijzigingen en nieuwe vragen zich hierin te verdiepen. Op die manier is er een breder scala van bekwaamheden waarmee hij ons ten dienste staat.
Fijn en terecht vind ik het, dat hij daarbij wel grenzen aangeeft. Bepaalde zaken wil of kan hij niet op zich nemen. Gelukkig kan hij dan verwijzen naar personen of instanties waar we een beroep op kunnen doen bij deze hulpvragen. In ieder geval heeft zich in deze jaren nooit een situatie voorgedaan waarin we vastliepen, omdat deskundige hulp/advies ontbrak.
Dat komt ook door het netwerk van beroepsmatige contacten waar Marijn over beschikt.
De communicatie als econome van De Bron en Marijn als onze adviseur verloopt vlot en transparant via mailverkeer, telefonisch overleg en fysieke contacten.
De vermindering van fysieke contacten gedurende coronatijd maakte niet, dat de coronamaatregelen ons samenwerken belemmerde. Het kon worden ondervangen door vooral het mailverkeer te intensiveren. Zoom als wijze van vergaderen hoefden we niet in te voeren.
We waarderen dat Marijn met ons meeleeft/aanvoelt en weet waar het in ons leven om gaat en hoe wij als religieuzen steeds minder ‘in beeld komen’ bij de overheid en in de samenleving.
We prijzen ons gelukkig dat hij zich ook in de toekomende tijd voor ons wil blijven inzetten.
We zijn hem daar dankbaar voor.

Zr. Mirjam van Schaik o.s.c.econome klooster De Bron in Nijmegen (11 mei 2023)

Marijn van Zon is al vele jaren tot onze grote tevredenheid de bestuurlijk, financieel en juridisch adviseur van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel in Nederland.
Hij is niet alleen adviseur, maar veel meer een bevlogen en zeer betrokken medewerker. Hij heeft gevoel voor humor en dat is erg belangrijk in situaties waarmee ik als eindverantwoordelijk bestuurder geconfronteerd word. Hij werkt zeer accuraat, waardoor ik kan rekenen op degelijk werk. Hopelijk blijft hij nog lange tijd bij ons aan boord!

Zr. Lucia van Steensel o.c.d.voorzitster Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (21 februari 2020)

Ik werk al vele jaren en vanuit verschillende hoedanigheden met Marijn samen en nog steeds naar volle tevredenheid! Ik ervaar hem als kundig, accuraat, zich aan afspraken houdend, goed op de hoogte van actuele regelgeving en betrouwbaar in het grote en in het kleine! Hij heeft de lat hoog liggen, gaat niet voor half werk. De jarenlange samenwerking weerhoudt hem er niet van om met frisse en kritische blik te blijven kijken. Goede communicatie en transparantie staan daarin bij hem voorop. Als adviseur blijft Marijn een gezonde bescheidenheid houden, hij dringt zich niet op en zal het roer nooit overnemen. We kunnen veel aan hem overlaten maar de beslissingen blijven aan ons. Dat lijkt vanzelfsprekend maar is het bij adviseurschap niet altijd. Marijn waakt ervoor, vanuit een moreel en spiritueel besef, om de grenzen te bewaken. Dat waardeer ik zeer in hem.

Zr. Ria van Dinther o.s.c.abdis klooster De Bron in Nijmegen (30 september 2019)

Als directielid van een zorgaanbieder in Haarlem ontmoette ik Marijn van Zon als financieel economisch adviseur van de Zusters van de Goede Herder in Bloemendaal. Hoewel onze belangen toen verschillend waren, was er toch sprake van een resultaatvolle samenwerking, die gestoeld was op respect voor elkaars standpunten en de wijze waarop deze ter tafel werden gebracht. Inmiddels werken we nu al meer dan 15 jaar samen en dienen de belangen van dezelfde doelgroep: religieuzen. Daarop baseer ik mijn oordeel over de kwaliteit van de dienstverlening van Marijn van Zon. De kernwaarden waarop de uitstekende kwaliteit gebaseerd is, zijn bevlogenheid, doordachte en bruikbare adviezen, vooruitziende blik, integriteit en inlevingsvermogen. De bij tijd en wijlen gepaste en ontwapenende humor maakt een samenwerkingsrelatie ook nog plezierig.

Joop A.M.G. PetersVoorzitter KNR-commissie Ouderenzorg Religieuzen, lid van de Federale Raad van de Federatie Ongeschoeide Karmelietessen, voorzitter Maria Strootfonds (Zrs. van de Voorzienigheid – Heemstede), vice-voorzitter bestuur Congregatie van de H. Juliana van Falconieri en voorzitter van het bestuur van de Stichting Hospice Haarlem e.o., oud directeur Verpleeghuizen en kloosterverzorgingshuizen Stichting Sint Jacob en oud secretaris Raad van Bestuur Stichting Sint Jacob te Haarlem (17 juli 2019)

De Federatie van de Ongeschoeide Karmel is gezegend met een adviseur als Marijn. Als econome ben ik blij dat ik met Marijn mag meeliften. Marijn heeft in de loop der jaren veel overzicht gebracht en daar profiteren we van. Hij is zorgzaam, punctueel. Hij kijkt ook naar de toekomst en signaleert de obstakels waar we tegen aan kunnen lopen, zodat we alvast kunnen anticiperen. Marijn is heel begripvol en meelevend, aardig en attent. Ik ben blij dat hij er zo voor ons is.

Zr. Mariëtte de Charro o.c.d.econome van de Federatie van de Monialen van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel (23 februari 2019)

Reeds vele jaren ken ik Marijn van Zon in zijn hoedanigheid van bestuurskundig, financieel-economisch en juridisch adviseur, steeds in relatie tot religieuze instituten. Ik ken hem niet – jammer genoeg – als (wandelend) geestelijk adviseur. In zijn bovengenoemde hoedanigheid zijn kenmerkend zijn integriteit, deskundigheid en helderheid. Zowel in woord als geschrift kan hij zich prima uitdrukken. Zijn betrokkenheid bij de leefwereld van de religieuzen is groot. Marijn is een betrokken, loyale en professionele adviseur, met wie het prima samenwerken is.

Mr. Ben Wandersoud-medewerker juridische zaken Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en nu – onder andere – lid Raad van Toezicht Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (4 februari 2019)

Eind 2018 liep het contract van Marijn van Zon als adviseur van onze Federatie af en hij heeft dat om persoonlijke redenen niet willen verlengen. Dat betekende dat hij in de weken daarvoor op zijn vertrouwde wijze de overdracht aan zijn opvolger heeft voorbereid: tijdig, zorgvuldig, alomvattend, met veel gevoel voor onze spiritualiteit, in nauw contact met ons als zusters en er secuur op bedacht zijn opvolger meteen goed in het zadel te helpen.
We hebben hem van harte bedankt voor zijn jarenlange broederlijke, betrouwbare, goed geïnformeerde en anticiperende inzet voor onze Federatie en hem met de franciscaanse groet vrede en alle goeds gewenst.

Zr. Angela Holleboom o.s.c.econoom van de Federatie van de heilige Clara (3 februari 2019)

Als voormalig Provinciaal van de Ongeschoeide Karmel in Nederland (2011-2017) heb ik intensief contact gehad met onze financiële adviseurs. Deze verleenden op efficiënte en deskundige wijze hun diensten aan onze Orde. Maar sinds mijn voorzitterschap in de Raad van Toezicht heb ik kennis kunnen nemen van een andere benadering die het religieuze leven als uitgangspunt neemt voor het uitstippelen van een verantwoord financieel beleid.
Twee keer in het jaar heb ik met Marijn van Zon uitvoerig overleg over het financiële beleid, zijn zorg voor een waardige voltooiing van het religieus leven van de vrouwelijk tak van onze Orde in Nederland en zijn spirituele inzichten en ervaringen als geestelijk begeleider. Deze combinatie is uniek en zorgt voor een optimale wederzijdse verstaanbaarheid. Deskundigheid in overvloed, maar in samenhang met een bewogen religieuze levenshouding zijn de werkwijze en uitkomst zo geheel anders en zoveel vruchtbaarder dan bij een neutrale deskundigheid van een gemiddeld financieel adviseur.

Drs. Dick Cobben o.c.d.voorzitter Raad van Toezicht van de Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (vanaf 2015) (16 januari 2019)

Marijn van Zon is een zeer betrokken financieel adviseur gebleken. Hij verbindt een goed aanvoelen van wat religieuzen kan bewegen met deskundig inzicht in hun financiële mogelijkheden en onmogelijkheden. Hij is in staat creatief mee te denken en mee te zoeken naar oplossingen voor financiële problemen en het maken van planningen naar de toekomst toe.
Marijn van Zon is een geduldig ‘docent’, die ook aan niet-deskundigen goed kan uitleggen waarom een probleem een probleem is en een mogelijkheid en waarom een financieel risico wel of niet moet worden genomen.
Hij kent ook de grenzen die er zijn en welke risico’s dus niet genomen moeten worden. en welke grenzen hijzelf niet zal overgaan. Voor zover ik hem heb leren kennen zal hij eerder zijn adviseurschap teruggeven dan dat hij zijn naam verbindt aan maatregelen of besluiten die hij onverantwoord vindt. Dit is ook een vorm van adviseren. Een drastische weliswaar, maar het zou zomaar kunnen dat wij daar meer mee gebaat zijn dan we geneigd zijn toe te geven.

Br. Jan van den Eijnden o.f.m.geestelijk assistent Clarissen (28 december 2018)

Na een jarenlange samenwerking met Marijn, als econome van de clarissen te Megen, kan ik niet anders zeggen dan dat het een heel goede ervaring is. Marijn is niet alleen deskundig, maar heeft zeer zeker ook affiniteit met het religieuze leven, niet te versmaden in een maatschappij die daar steeds minder feeling mee heeft. Daarbij houdt hij voortdurend de vinger aan de pols en lopen we niet achter de zaken aan, maar zijn steeds goed op de hoogte van allerlei ontwikkelingen.
Ingewikkelde materie kan Marijn op een eenvoudige manier uitleggen, vragen stellen kan altijd en graag, hij luistert en vraagt door. Altijd zal hij de onderlinge transparantie en communicatie benadrukken. Marijn is vertrouw-vol, geeft raad, is duidelijk en heeft zorg, zoekt en kijkt met je mee. En bij dat alles is hij een hele hartelijke, warme persoon, met veel humor. Marijn, heel veel dank!

Zr. Margriet van Gennip o.s.c.econome klooster Sint-Josephsberg in Megen (12 december 2018)

Al vele jaren is Marijn van Zon financieel, juridisch en bestuurskundig adviseur van onze Federatie. Marijn is een echte harde werker die zeer accuraat en zorgvuldig zijn werk doet. Hij is heel prettig om mee samen te werken vanwege zijn openheid en integriteit. Hij geeft goede adviezen, maar staat er ook voor open als wij andere ideeën hebben.
Hij is zeer deskundig op financieel gebied; jaarverslagen en begrotingen zijn heel helder en heel goed te lezen, ook voor degenen die niet gewend is dergelijke stukken te lezen.
Bij juridische zaken en bestuurskundige zaken informeert hij zich goed om met heldere en duidelijke adviezen te komen. Tijdens vergaderingen schroomt hij niet om soms “een knuppel in het hoenderhok te gooien” in de positieve zin van het woord. Wij zijn blij met hem!

Zr. Lucia van Steensel o.c.d.voorzitster Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (6 maart 2018)

Dhr. Marijn van Zon is al bijna 13 jaar werkzaam voor ons klooster als adviseur. Ik werk daartoe als econome nauw met hem samen. Het is plezierig samenwerken.
Reacties op mails en telefoon komen vlot en helpen me verder mijn werk naar behoren te doen. Gedurende deze jaren is me gebleken, dat zijn deskundigheid op economisch/bestuurlijk en rechtskundig gebied daarbij onontbeerlijk is. Dat was ook het geval toen ik econome van de Federatie van de H. Clara was.
In de toekomst zullen wij als religieuze gemeenschap een groter beroep op hem (moeten) gaan doen. En dat ook met betrekking tot gebieden die niet rechtstreeks verbonden zijn aan ons religieus leven, maar waar we wel mee te maken hebben en krijgen. Als religieuzen nemen we steeds meer een uitzonderingspositie in onze maatschappij in.
Marijn is breed georiënteerd en bekwaamt zich verder op andere terreinen die ons leven óók raken. Zijn eerder opgedane kennis en ervaringen en contacten die hij heeft opgebouwd wil hij ten dienste stellen voor ons. Ik vertrouw erop , dat hij dat op integere wijze doet. Zijn inzet wordt niet alleen weergegeven in gewerkte uren, maar uit zich ook in het meedenken én gevraagd en ongevraagd advies geven. Het is aan ons om dit advies op te volgen of niet. Hij respecteert onze autonomie en wil daar correct naar handelen. Marijn wil wel gehoor geven aan dit grotere beroep, dat we op hem gaan doen.
Zijn zorg op maat, gegeven vanuit een betrokkenheid met ons religieus leven, is iets waar we hopelijk de komende jaren op mogen blijven rekenen.

Zr. Mirjam van Schaik o.s.c.econome van klooster De Bron in Nijmegen (5 januari 2018)

In het verleden heb ik met Marijn gewerkt als lid van het bestuur en dat is altijd naar grote tevredenheid gebeurd. Als presidente van de Federatie van de H. Clara zal ik in een andere hoedanigheid met hem te maken krijgen. Maar ik ga er van uit dat ik dezelfde toewijding tegen zal komen.
Zijn accurate manier van werken is een verademing en zijn manier van heikele punten uitleggen is geweldig. Elke leek zal hem kunnen volgen en daardoor de materie en dat vind ik een groot goed. En hij blijft geduldig als je het niet kunt volgen legt hij het rustig nog een keer uit! Het is gewoon fijn om hem als adviseur te hebben.

Zr. Chiara Bots o.s.c.presidente Federatie van de heilige Clara (27 december 2017)

De heer Marijn van Zon is deskundig en zorgt dat hij goed op de hoogte is en blijft van nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving en binnen de religieuze wereld. In zijn samenwerking met ons anticipeert hij en stuurt hij tijdig aan. We lopen daardoor nooit achter de feiten aan.
De communicatie met hem verloopt prettig, met altijd veel gevoel voor onze spiritualiteit. Onze vragen aan hem beantwoordt hij snel en ter zake op een manier die ons inzicht vergroot. Hij is er altijd op bedacht dat zijn arbeid ons geld kost, hij werkt daarom geconcentreerd en is duidelijk over zijn grenzen. We gaan graag met hem verder.

Zr. Angela Holleboom o.s.c.econome van de Federatie van de heilige Clara (23 december 2017)

De heer Marijn van Zon is deskundig en zorgt dat hij goed op de hoogte is en blijft van nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving en binnen de religieuze wereld. In zijn samenwerking met ons anticipeert hij en stuurt hij tijdig aan. We lopen daardoor nooit achter de feiten aan.
De communicatie met hem verloopt prettig, met altijd veel gevoel voor onze spiritualiteit. Onze vragen aan hem beantwoordt hij snel en ter zake op een manier die ons inzicht vergroot. Hij is er altijd op bedacht dat zijn arbeid ons geld kost, hij werkt daarom geconcentreerd en is duidelijk over zijn grenzen. We gaan graag met hem verder.

Zr. Angela Holleboom o.s.c.abdis klooster Sint-Josephsberg in Megen (23 december 2017)

Al meerdere jaren is Marijn financieel-economisch, bestuurskundig en juridisch adviseur van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel. Als econome heb ik meer met Marijn te maken op financieel gebied. Marijn is heel betrokken en deskundig, houdt alle ontwikkelingen die er zijn en die komen vanuit de overheid, goed in de gaten en legt ons een passend advies voor, goed beargumenteerd; maar staat open voor onze opmerkingen. Marijn neemt ook zoveel mogelijk taken van mij over als het mij door omstandigheden even niet lukt. Hij heeft een goed zicht op de belangen van ons religieus leven en de consequenties die daaruit voortkomen. Maar buiten zijn deskundigheid is Marijn heel plezierig om mee om te gaan. Het is goed om met hem samen te werken.

Zr. Mariëtte de Charro o.c.d.econome van de Federatie van de Monialen van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel (9 februari 2016)

Al een geruime tijd vergezelt Marijn ons als adviseur op financieel-economisch gebied. Ik ervaar Marijn als deskundig en betrokken bij onze religieuze leefwereld. In onze maatschappij met al haar snelle ontwikkelingen, die het religieuze leven steeds minder kent is hij een grote steun. Hij werkt hard, mocht hij eventueel iets niet weten, hij zoekt het op en komt met het antwoord, daarbij dan altijd met respect voor onze positie. Kortom een vertrouwenspersoon, communicatief en niet te vergeten met humor. Dank Marijn.

Zr. Margriet van Gennip o.s.c.econome van klooster Sint-Josephsberg in Megen (8 februari 2016)

Marijn is betrouwbaar, hartelijk, en aandachtig. Hij werkt goed en accuraat, heeft oog voor onze spiritualiteit en dat vind ik een pre. Hij houdt ons op de hoogte in die moeilijke materie die financiën langzamerhand geworden zijn. Op allerlei vlakken weet hij raad te geven of zoekt voor ons de antwoorden op onze vragen. Ik zou zeggen een betere kunnen we niet hebben!

Zr. Chiara Bots o.s.c.abdis klooster Sint-Josephsberg in Megen (8 februari 2016)

Het is intussen een ervaring van vele jaren om met Marijn van Zon in onze Federale Raad samen te werken. Het is moeilijk voor te stellen dat dat niet zo was, zo vertrouwd voelt het
met Marijn aan tafel.

Behalve als adviseur bij belangrijke beleidszaken ervaar ik hem ook als een vriend die betrokken is op persoonlijke zaken en aandacht heeft voor waar je mee bezig bent. Natuurlijk gaat het in een bestuur om zakelijkheid, vooruit denken, aftasten van mogelijkheden, zorgvuldigheid, etc., maar bij Marijn zie je ook de menselijke betrokkenheid. De zusters voor wie hij werkt hebben een naam en een gezicht. Ze zijn gekend. Dat is een grote kracht die Marijn siert.

Bij alle ingewikkelde materie die soms de revue passeren blijft Marijn steeds met heldere standpunten voor de dag komen.

Besturen anno 2015, met veel overheidsbeleid is niet altijd eenvoudig, zeker waar religieuzen niet meer gekend zijn.

Gelukkig dus als je iemand hebt die in staat is om zijn licht erover te laten schijnen zoals Marijn van Zon, die tot in details de informatie paraat heeft die nodig is om tot duidelijke beslissingen te komen.

Dank Marijn, we hopen van je expertise nog lang gebruik te kunnen maken.

Zr. Bernadette Koenegras o.c.d.vice-voorzitster Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (27 oktober 2015)

Marijn ken ik al ongeveer 24 jaar. De eerste jaren beroepsmatig met incidenteel contact, de laatste jaren meer persoonlijk en met een frequenter contact. Als ik hem moet omschrijven dan zijn dit de kernbegrippen: 1. Bedachtzaam (hij zal zelden primair reageren. Zijn meningen en oordelen zijn doordacht en hij gaat niet gauw over een nacht ijs), 2. Betrouwbaar (ik vind hem integer en zou mijn laatste cent aan hem toevertrouwen), 3. Plichtsgetrouw (dat is tevens een valkuil voor hem want hij vraagt daardoor teveel van zichzelf, gelukkig heeft hij het laatste jaar wat gas teruggenomen), 4. Gedegen (hij gaat heel serieus te werk en dat wat hij aflevert is altijd perfect en met een grote kennis van zaken) en 5. Humor. Hij kan zeer goed luisteren. Kortom ik ben blij dat ik regelmatig contact met hem heb en met hem samenwerk.

Mw. Ineke Wesenaar-de Vettelid Raad van Toezicht Ongeschoeide Karmelietessen (21 september 2015)

Als bestuurslid heb ik behoefte aan heldere samenvattingen van bijvoorbeeld ingewikkelde wet- en regelgeving aangevuld met een overzichtelijke weergave van mogelijkheden en de consequenties van te nemen besluiten. Niet alleen in financiële, juridische of bestuurlijke zin maar vooral ook met het oog op de bijzondere ‘organisatie’ die we als federatie van autonome Karmels zijn. Die behoefte geldt evenzeer voor het opstellen van de begroting en jaarrekening voor het geheel dat wij besturen, met respect voor en inzicht in de onderscheiden Karmels die deel uitmaken van de federatie. Marijn van Zon blijkt telkens weer in deze behoeften te kunnen voorzien: snel, in heldere taal, vakkundig en met gevoel voor verhoudingen in de soms ingewikkelde bestuurlijke constellatie van de orde, kerk en maatschappij. Dat alles is zeer helpend in besluitvormingsprocessen en het kunnen nemen en dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Marijn is een onmisbare steun en toeverlaat.

Hubert H.M. Janssenlid Federale Raad Ongeschoeide Karmelietessen (21 september 2015)

Al vele jaren nu is Marijn van Zon bij onze Federatie betrokken als adviseur in de Federale Raad. Hij is niet alleen adviseur, maar we kunnen ook altijd op hem rekenen als het gaat om uitvoerende taken.

Deze werkzaamheden verricht hij op integere en deskundige wijze. Voortdurend is hij alert op actuele zaken die voor ons belangrijk zijn. Wij ervaren zijn aanwezigheid in onze raad als zeer betrokken en eveneens zeer betrouwbaar. Een belangrijke voorwaarde om werkzaam te zijn in een bestuur als het onze!

We hopen nog lang te kunnen profiteren in de goede zin van het woord van zijn deskundigheid. Zijn gevoel voor humor maakt dat het samen werken met hem ook meestal ontspannen is. Tegelijkertijd is Marijn heel open in zijn communicatie, wat zeer bevorderlijk is voor onze samenwerking.

We zijn blij met hem!

Zr. Lucia van Steensel o.c.d.voorzitster Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (20 september 2015)

Sedert jaar en dag ben je voor ons werkzaam als bestuurskundig, juridisch en financieel adviseur. Dat doe je op een betrouwbare en integere wijze. Het jarenlange contact verhindert niet dat je je steeds weer actief en enthousiast voor ons inzet. Je werkzaamheden voor ons strekken zich uit over meerdere niveaus. Je probeert daarbij belangenverstrengeling te voorkomen en je verschillende petten gescheiden te houden. Dat verloopt volop naar tevredenheid. We evalueren regelmatig. Je blijft daarbij kritisch naar je eigen functioneren kijken en hebt ook graag dat wij dat doen.

Je bent deskundig op velerlei gebied, houdt de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en bent goed thuis in de wereld van de religieuze instituten. Daar profiteren wij van mee we want je geeft ons gevraagd en ongevraagd advies!  Je werkt grondig, kwaliteit gaat voor jou boven alles. Uitdagingen zul jij niet gauw uit de weg gaan. Je adviseurschap kenmerkt zich voor mij als ‘toegesneden op onze maat’. Daarmee bedoel ik twee dingen. Allereerst adviseer jij ons zodanig dat we in staat zijn zelf onze beslissingen te nemen. Bovendien pas jij je aan bij de keuzes die wij vanuit onze spiritualiteit willen maken. Je respecteert deze, meer nog: je hebt er een open oog en hart voor. Dat waardeer ik zeer in je. Ik hoop dan ook dat we nog lang van je diensten gebruik kunnen maken.

Zr. Ria van Dinther o.s.c.presidente Federatie van de heilige Clara (18 september 2015)

Betrokken en betrouwbaar. Zo zou ik het advieswerk van de Heer van Zon willen karakteriseren
Betrokken: Hij heeft veel gevoel voor de spirituele achtergrond van zijn opdrachtgever, maar weet ook heel goed aan te geven dat de opdrachtgever zijn eigen keuzes moet maken.
Betrouwbaar: Hij weet de pro’s en contra’s van de te nemen stappen goed en begrijpelijk voor het voetlicht te brengen, Zodat de opdrachtgever goed gefundeerde beslissingen kan nemen.

Br. Frans Gerritsma o.f.m.geestelijk assistent Clarissen (15 september 2015)

Marijn van Zon is een deskundige en energieke adviseur, die zorgt dat hij goed op de hoogte blijft en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen. Hij geeft informatie zorgvuldig door, staat open voor vragen en antwoordt daar doeltreffend op. Waar gewenst of nodig legt hij uit en stuurt hij aan of bij. Dat alles in een grote transparantie en integriteit, hij streeft ernaar dat zijn werk in geval van nood goed overgenomen kan worden door een ander en is er op uit zelfs maar een schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Hij heeft veel gevoel voor spirituele en ethische kwesties.

De Federatie van de heilige Clara is blij met hem als adviseur.

Zr. Angela Holleboom o.s.c.econome van de Federatie van de H. Clara (3 december 2015)

Het wordt tijd dat ik het stokje overdraag. Ik stel voor Marijn van Zon, financieel deskundig, betrokken op zusters, toegewijd man, in het bestuur te benoemen. Ik polste hem en hij is van harte bereid.

Br. Herman Piek o.f.m.penningmeester van de Kerkelijke Instelling Monialen Someren (KIMS) (2 september 2015)

Het is nu zeker veertien jaar geleden dat ik kennis gemaakt heb met Marijn van Zon. Op basis van nog heel summiere gegevens over Marijn, zijn religieuze bewogenheid en zijn financiële kennis, heb ik hem destijds benaderd. Een kundig en vertrouwde persoon zochten we, om een religieuze Congregatie bestuurlijk bij te staan in haar beleid. Het hield voor mij, na lange jaren, een overdracht van taken in. De toch hoge verwachtingen die ik van Marijn had, zijn in de loop der jaren volledig beantwoord. Zelfs zo zeer dat ik hem ook voorgedragen heb ter benoeming in een eigen religieus verband. Ik kan zeggen dat hij ook daar voortreffelijk werk levert, prettig is in de omgang, stipt reageert op vragen, maar soms misschien wel te accuraat wil zijn in zijn presentatie. Ik heb geen enkele huiver hem aan te bevelen, maar aarzel daarbij, een beetje uit ‘eigen belang’. Ik zou hem niet kwijt willen raken vanwege nieuwe opdrachten.

Pater Ignace Wishaupt o.c.d.voorzitter Raad van Toezicht Federatie Ongeschoeide Karmelietessen van 2009 tot september 2015 (21 augustus 2015)

Ik kan deze samenwerking het best omschrijven als proces van inwerken en samenwerken met Marijn als adviseur en mezelf als beginnend econoom. Hij maakte me vertrouwd met de te voeren administratie, financiële materie, computergebruik hierbij, blikvorming op de financiële markten enz. Er waren veel overlegmomenten, zaken die afgestemd moesten worden etc.

Scherpere regelgeving neemt overal toe in de maatschappij. De verantwoording wat betreft het beoordelen van de stukken, contacten onderhouden tussen banken én Federatie werd daardoor zwaarder en omvangrijker.

Een onafhankelijke c.q. onpartijdige positie innemen is me wel gelukt. Kostte ook wel wat. Tenslotte ben ik ook econome van één van de kloosters van de Federatie. Marijn is daarin een goed/correct voorbeeld geweest. Hij leerde me dingen zuiver te benaderen en de verschillende ‘petten’ te scheiden.

Marijn heb ik als deskundig ervaren op tal van gebied, hij gaat ‘mee me de tijd’, loopt soms op ontwikkelingen vooruit. Zijn soms ongevraagde kennisoverdracht en advies waren en zijn welkom.

We hopen als Federatie hem nog lange tijd als adviseur te hebben: een adviseur die contacten heeft binnen de financieel/juridische wereld en vertrouwd is met de religieuze wereld. Zijn ondersteuning en sympathie voor onze levenswijze zijn weldadig.

Marijn stuurt aan op het zelfstandig nemen van beslissingen en geeft daartoe gevraagd/ongevraagd onderbouwd advies. Die houding is eigen aan hem en uit zich zowel naar de Federatie toe als naar de kloosters die ertoe behoren en aangestelde personen waaronder mezelf. Een opvoedkundige houding dus.

In het verlengde daarvan bewaakt hij zorgvuldig de grenzen van zijn adviseurschap en voorkomt consequent dat hij bevoegdheden ten aanzien van bijvoorbeeld betalingen krijgt.

Na ruim 9 jaar geeft ik de fakkel van het economaat door aan de nieuwe econome. Op deze overdracht en het inwerken van de nieuwe econome ziet Marijn toe. Ik verwacht dan ook, dat dat naar wens verloopt voor allen.

Als adviseur op meerdere gebieden en als persoon kan ik hem zeker aanbevelen om een beroep op hem te doen. Hij zal wel aangeven als hij zich niet bekwaam voelt voor een taak/opdracht/verzoek. Hij zal dan zeker doorverwijzen naar andere ‘experts’.

Zr. Mirjam van Schaik o.s.c.econome van de Federatie van de heilige Clara (bij haar afscheid als federaal econome na 9 jaar samenwerking (5 november 2014)

Mijn ervaringen met dhr. Marijn van Zon zijn zeer goed. Hij is op financieel economisch en juridisch gebied, voor zover ik dat kan beoordelen, kundig. Hij is integer, sociaal en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Marijn verstaat de leef- en werkwereld van de religieuzen; hij is hier merkbaar van harte mee verbonden. Hij verstaat de kunst om een en ander in ‘gewone mensen taal’ uit te leggen en aan ons terug te geven. Als adviseur van onze Federatie en ons klooster geeft hij gevraagd en ongevraagd advies. Hij stelt voor en licht toe. De beslissingen laat hij uiteindelijk aan ons zelf over. Marijn is er zich bij zijn werk van bewust dat het vermogen dat beheerd wordt niet zijn eigen vermogen is, maar dat van de kloostergemeenschap en Federatie. Van hieruit investeert hij veel in communicatie en helpt ons door zijn adviezen om zelf tot beslissingen te komen. Marijn is zich ook bewust van het belang van ons vermogen voor de toekomst van onze levensvorm en voor onze spirituele opvattingen aangaande bezit. Ons financieel beleid is niet gericht op ‘geld maken’, maar op het min of meer veilig stellen van onze levensvorm naar de toekomst toe (voor zover dit kan en spiritueel wenselijk is).

Soms zucht ik wel wat onder de hoeveelheid notities en toelichtingen… maar voor de transparantie en het meenemen van alle verantwoordelijken in de te nemen afwegingen kan het vermoedelijk niet anders.

Zr. Marianne van Haastrecht o.s.c.abdis klooster De Bron in Nijmegen (5 november 2014)

Marijn van Zon is een vakman die zijn kennis van financiën combineert met scherp inzicht in organisatieprocessen en (kerk-) juridische zaken. Hij is snel en accuraat maar de kracht zit in het vermogen te vertragen en zich te verplaatsen in de ander. Een uitstekende begeleider en adviseur van bestuurders en mooie tegenhanger voor een snelle directeur. Zijn doorleefde ervaring met het religieus leven vormt het fundament. Bovendien is Marijn een joviale man met gezond relativeringsvermogen en gevoel voor humor. Dat maakt de moeilijkste klus tot een aangename gezamenlijke uitdaging.

Hubert H.M. Janssendirecteur klooster Euphrasia (namens Klooster Euphrasia in getuigschrift d.d. 1 oktober 2014)

Marijn is integer en deskundig, een steun, toeverlaat en vertrouwenspersoon in bestuurlijke, juridische en financieel-economische zaken. Open, eerlijk, communicatief en zich onafhankelijk opstellend staat hij bestuur en directeur met raad en daad bij. Hij werkt hard, is zeer betrokken, relativeert, reflecteert, is transparant, heeft een doorleefde Franciscaanse spiritualiteit en beschikt over humor die de zuurste appel bijna zoet doet smaken.

Zr. Alphonsa Donders r.g.s.overste klooster Euphrasia (namens de zusters en de Lokale Raad in getuigschrift d.d. 1 oktober 2014)

Thank you for your 13 years of work with us. It is hard to believe so much time has gone by. Blessings as you continue with the other congregations. You are a true gift!

Sr. Brigid Lawlor r.g.s.generale overste Zusters van de Goede Herder (16 juli 2014)

Wij zijn Marijn van Zon grote dank verschuldigd voor de integere en deskundige wijze waarop hij ons bestuur in de afgelopen 13 jaar heeft bijgestaan in bestuurlijke, juridische en financieel-economische zaken. Open, eerlijk, communicatief en zich onafhankelijk opstellend heeft hij ons met raad en daad bijgestaan. Marijn werkt hard en functioneerde zelfs twee maal als interim-directeur toen de organisatie dat nodig had. Wij zullen zijn betrokkenheid, Franciscaanse eenvoud maar ook zijn humor gaan missen.

Hubert  H.M. Janssendirecteur Klooster Euphrasia (15 juli 2014)

It is sad to know that you are leaving but the life for the Bloemendaal’ sisters was changing totally. I will thank you very much for all you did for the sisters and especially for sister Alphonsa.

Sr. Magdalena Franciscus r.g.s.provinciaal overste van België, Frankrijk, Hongarije en Nederland (15 juli 2014)

Wij zijn Marijn van Zon grote dank verschuldigd voor de integere en deskundige wijze waarop hij ons bestuur in de afgelopen 13 jaar heeft bijgestaan in bestuurlijke, juridische en financieel-economische zaken. Open, eerlijk, communicatief en zich onafhankelijk opstellend heeft hij ons met raad en daad bijgestaan. Marijn werkt hard en functioneerde zelfs twee maal als interim-directeur toen de organisatie dat nodig had. Wij zullen zijn betrokkenheid, Franciscaanse eenvoud maar ook zijn humor gaan missen.

Zr. Alphons Donders r.g.s.overste klooster Euphrasia (15 juli 2014)

Our profound thanks to YOU, Marijn for playing such a big part in helping to sheperd the Sisters through all of the events and processes during the last thirteen years. It has been a road filled with twists and turns and some suprises, but also blessing along the way. Thank you so much for the very positive part that you have played in the lives of the Sisters of the Good Sheperd in The Netherlands.

Sr. Helen Ann Sand r.g.s.eerst generale econome en later provinciale econome van België, Frankrijk, Hongarije en Nederland van de Zusters van de Goede Herder (13 juli 2014)

I have such wonderful memories of our work together much of it serious planning but we also had some very enjoyable occasions, our cycling expedition being one of these occasions!! The Sisters were blessed in having your skilled work and support in so many other ways over the years. I visited the Sisters a few months ago (en route to Egypt) and heard about the final move, the move is more difficult for some as you said. And their new surroundings are much different from Bloemendaal. But the decision to move is a good one, Blessings in abdundance and again grateful thanks for all you did for the Sisters. May the Good Sheperd guide you Always and St. Francis too.

Sr. Evelyn Fergus r.g.s.voormalig lid generaal bestuur van de Zusters van de Goede Herder en jarenlang contactpersoon voor Nederland (13 juli 2014)

Marijn is al jarenlang adviseur op financieel-economisch, bestuurskundig en juridisch gebied van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel. Als econome en bestuurslid van de Federatie heb ik dus vaak met Marijn te maken. Hij is heel deskundig, staat mij bij en stuurt mij aan. Marijn heeft een goed inzicht en weet dat duidelijk, maar met humor over te brengen. Marijn is betrokken en heeft invoelingsvermogen. Het is goed om met hem samen te werken.

Zr. Mariëtte de Charro o.c.d.econome van de Federatie Karmelietessen (27 februari 2014)

Marijn, een harde werker met groot verantwoordelijkheidsgevoel en zeer accuraat in het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Deskundig, en tegelijkertijd iemand die sterk betrokken is op degenen met wie hij werkt en op datgene waarvoor hij staat. Een kostbare medewerker voor ons dus!

Zr. Lucia van Steensel o.c.d.voorzitster Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (20 februari 2014)

Gedurende tien jaar werk ik al samen met Dhr. M. van Zon, Marijn in de wandelgangen, als adviseur van ’t klooster én van de Federatie waartoe ik behoor.

Mijn functie is die van econome. Een vak waarin ik me langzamerhand ontwikkel en vertrouwd mee raak. Zijn deskundigheid op economisch/bestuurlijk en rechtskundig gebied is daarbij onontbeerlijk.

Er werd over hem opgemerkt  “Hij verdient zichzelf ruimschoots terug.’.

In de toekomst zullen we zeker ook op andere terreinen een beroep op hem (moeten) gaan doen, gezien het feit dat religieuzen steeds meer een uitzonderingspositie innemen in onze maatschappij/rechtssysteem. Het is te waarderen en aan te moedigen dat Marijn, naast het gebruikelijke werk, zich ook bekwaamt op andere terreinen die ons leven óók raken, b.v. onze plek als religieus qua burgerlijk en kerkelijk recht. Dat gaat niet gelijk op met elkaar en kan zelfs tegenstrijdige posities geven.

Marijn geeft ongevraagd en gevraagd advies die ons, als individuele zuster, als klooster en als Federatie ten goede komen. Het is aan ons om dit advies op te volgen of niet.

Als persoon is het prettig met hem samen te werken.

Zijn deskundige zorg- op- maat, gegeven vanuit een betrokkenheid met ons religieus leven, is iets waar we hopelijk de komende jaren op mogen blijven rekenen.

Zr. Mirjam van Schaik o.s.c.econome van de Federatie Clarissen en van klooster De Bron te Nijmegen (9 februari 2014)

Vooral in de jaren dat ik abdis was, heb ik de heer Marijn van Zon leren kennen als een deskundig en betrouwbaar financieel adviseur en een harde werker. Hij verdiept zich in de ontwikkelingen die gaande zijn en denkt na of eigenlijk vooruit over de stappen die gezet moeten worden om die ontwikkelingen in goede banen te leiden. Zo blijft hij de feiten voor en hij heeft er aandacht voor dat anderen die financieel minder deskundig zijn tijdig geïnformeerd en ‘bijgeschoold’ worden. In dat verband is het ronduit fijn dat hij een bezielde man is met veel gevoel voor geloof en spiritualiteit.  Deze inzet vraagt soms ook hard werken van degenen voor wie hij werkt, dat is mooi meegenomen.

Zr. Angela Holleboom o.s.c.abdis van klooster Sint-Josephsberg te Megen tot medio 2011 (22 februari 2012)

Je bent ter zake kundig, helder en transparant in uitleg en toelichting. Je bent zeer betrokken en tegelijkertijd zakelijk. Verder vind ik je heel betrouwbaar en heel prettige ‘collega’ met wie ik graag samenwerk. En bekend met het religieuze leven!

Zr. Renée Geurts s.c.m.m.lid Federale Raad Ongeschoeide Karmelietessen [2009-2014] (15 februari 2012)

In Marijn hebben wij als Orde op het grote financiële terrein, een prettig en kundig adviseur. Hij denkt met je mee en informeert tijdig  met goede informatie, wat wel betekent dat ik denk: ‘oei, daar komt een mail van Marijn, werk aan de winkel. Met vragen kun je altijd bij hem terecht, maar wat ik vooral ook  in hem waardeer is dat Marijn weet wanneer hij moet zwijgen, hij geeft je alle informatie die je nodig hebt, maar aan jou de keus. Kortom hij luistert, geeft kundig advies en is in de contacten een joviale  en warme persoon.

Zr. Margriet van Gennip o.s.c.econome klooster Sint-Josephsberg in Megen (13 februari 2012)

Ik ervaar Marijn als een betrokken persoonlijkheid, die hart heeft voor zijn werk.
Met veel enthousiasme werkt en helder de dingen kan verwoorden.
Het is ook heel duidelijk te ervaren dat hij affiniteit heeft met onze spiritualiteit en dat is een hele goede en verrijkende bijkomstigheid! Het houdt ons ook bij de les.
Ik mag geen loftrompet afsteken, maar ik vind het gewoon erg fijn dat hij onze financiële adviseur is. Met dank aan hem!

Zr. Chiara Bots o.s.c.abdis van klooster Sint-Josephsberg te Megen (13 februari 2012)

Marijn begeeft zich niet op glad ijs, maar houdt van een stevige en gedegen grond voor zijn adviezen. Kijkt met een open blik naar alles wat zich voor doet. Ziet valkuilen en kijkt in porseleinkasten, maar bezield, als een goed beheerder, wikt en weegt hij voor zijn adviezen. Zo gaat hij ook hier de weg te voet, of gaat de weg met hem?

Zr. Mariëtte de Charro o.c.d.econome van de Federatie Karmelietessen (12 februari 2012)

“…..wat een goed idee om de informatie die je hebt ter beschikking te stellen. En dat, zoals ik van je gewend ben, in begrijpelijke taal. In politiek Den Haag verzinnen ze almaar weer nieuwe dingen en communiceren dit met het eigen jargon. In de wereld van de religieuzen is het echt een klus om dit bij te houden. Zeker daar waar bestuurswisselingen plaatsvinden en iemand uit onderwijs of pastoraat ineens te maken krijgt met van alles en nog wat over de ouderenzorg. Jouw site zal daarbij een hulp zijn, al was het maar als kompas. Door je betrokkenheid bij verschillende kloostergemeenschappen weet je van wanten. Doordat je ook erg verwant bent met de binnenkant van ons leven past jouw manier van informeren en adviseren bij onze situatie. Ik hoop alleen dat je overbelasting in je werk weet te voorkomen, want de vragen om hulp zullen zeker komen…..”

Br. Herman Piek ofmgeestelijk assistent Clarissen tot medio 2011 (4 februari 2012)

De heer Marijn van Zon is een prettige medewerker in ons bestuur waarvan hij adviseur is. Zijn adviezen zijn doordacht, onderbouwd en niet opdringerig. Met zijn humor weet hij spanningen te doorbreken en brengt hij het proces weer op gang.

Zrs. Alphons Donders r.g.s.overste klooster Euphrasia en Mirjam Rombouts r.g.s. – raadzuster Klooster Euphrasia (3 februari 2012)

Ik heb met hem te maken in de hoedanigheid als econome van zowel het klooster waartoe ik behoor als de Federatie waar dit klooster deel van uit maakt.

Om te beginnen levert Marijn werk op maat. Wat nodig is voor beide religieuze instituten op dit moment óf in de komende tijd kan hij op deskundige wijze verzorgen/mogelijk maken. Vanuit een soort overheadvisie kan hij weten en inschatten welke werkzaamheden,  adviezen en waarschuwingen nodig zijn voor een optimaal functioneren van het klooster op financieel, juridisch en bestuurlijk vlak

Marijn geeft gevraagd en ongevraagd advies(zen). Hij mag zichzelf dan wel eens betitelen als adviZeur, maar dan “zeurt” hij om iets goeds gedaan te krijgen, goed voor zijn “werkgevers” wel te verstaan.

Hij volgt de actualiteit nauwlettend en staat met beide benen op de grond.

Daarnaast schuwt hij geen arbeid. Op elk verzoek iets te verzorgen óf te onderzoeken heeft hij tot nu toe JA gezegd. Wat hij belooft te zullen doen komt hij na.

Marijn heeft niet alleen relaties naar ons toe, maar ook daarbuiten is hij betrokken en werkzaam op talrijke vlakken van financiële, juridische en bestuurlijke aard, veelal binnen religieuze kringen. Deze contacten worden aangesproken wanneer dat voor ons reilen en zeilen nodig en nuttig is.

Enthousiasme en betrokkenheid  vind ik kenmerkend voor zijn werk. Marijn zet zich er steeds toe aan een goed stuk werk te leveren. Hij is enthousiast over de materie, schoolt zich bij en is flexibel in zijn denken en presenteren van adviezen.

Een humoristisch tintje in zijn contacten en/of aan zijn werk zijn hem niet vreemd.

Hij is principieel in bepaalde zaken. Dat komt veelal voort uit ethische principes die hij naleeft én uit een hart hebben voor wat zijn werkterrein is.

Kort samengevat:
Marijn van Zon  levert werk “op maat”, is deskundig op velerlei terreinen, integer en prettig in de omgang-inclusief het samenwerken.

Zr. Mirjam van Schaik o.s.c.econome van de Federatie van de heilige Clara en van klooster De Bron in Nijmegen (30 januari 2012)

Je vroeg me iets te schrijven naar aanleiding van de werkzaamheden die je als bestuurskundig, juridisch en financieel adviseur voor ons verricht. Dat wil ik graag doen. Vanuit verschillende hoedanigheden heb ik de afgelopen jaren nauw met je samengewerkt en ik je daarin leren kennen als een integer en betrouwbaar mens. Je bent deskundig op velerlei gebied en houdt van uitdagingen. Je werkt grondig, kwaliteit gaat voor jou boven alles. Je adviseurschap kenmerkt zich voor mij als ’toegesneden op onze maat’. Daarmee bedoel ik twee dingen. Allereerst wil jij ons zo adviseren dat we zelf onze beslissingen kunnen nemen. Bovendien pas jij je aan bij de keuzes die wij vanuit onze spiritualiteit willen maken. Je respecteert deze, meer nog: je hebt er een open oog en hart voor. Dat waardeer ik zeer in je. Ik hoop dan ook dat we nog lang van je diensten gebruik kunnen maken. Succes met al je werkzaamheden en zorg ook goed voor jezelf!

Zr. Ria van Dinther o.s.c.presidente Federatie Clarissen (14 januari 2012)

Een “adviseur” , lees ik in Wikipedia, “is iemand die zijn of haar kennis in dienst stelt van anderen, en daarbij in het algemeen ook voor andere klanten werkt.”

Marijn van Zon beantwoordt precies aan deze beschrijving! Wij hebben het voorrecht hem nu alweer enkele jaren als financieel, bestuurskundig en juridisch adviseur te hebben, en ik kan met recht zeggen dat hij zijn brede kennis en ervaring op integere en accurate wijze ten dienste van onze organisatie stelt.

Doordat hij niet alleen voor ons, maar ook voor andere organisaties in dezelfde lijn als die van ons werkzaam is, kan hij zijn ervaringen op  een praktische manier delen, en daarvan maakt hij ( en wij ook! ) dan ook ruim gebruik!

Wanneer er plotseling een hele rij e-mails binnen komen dan kun je haast wel weten: Marijn is aan het werk! Want als hij werkt, dan werkt hij ook echt! Soms misschien wat té enthousiast, maar dat is in een open gesprek heel goed bij te sturen. Gelukkig heeft hij een goede dosis humor, en dat maakt het werken met elkaar prettig en ontspannen.

Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies, en dat laatste komt soms als een verrassing, maar tevens als een eye – opener.

Kortom: een adviseur om prima mee te werken!

Zr. Lucia van Steensel o.c.d.voorzitster Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (13 januari 2012)
Back to top
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.
 
Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
Klik om Google Fonts in/uit te schakelen.
Klik om Google Maps in/uit te schakelen.
Klik om video-embeds in/uit te schakelen.
Deze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.