Zusters economen

Zr. Mirjam van Schaik o.s.c.

econome klooster De Bron in Nijmegen (11 mei 2023)

Hierbij schrijf ik graag een referentie over Marijn van Zon als onze adviseur.
Deze referentie wil een onderbouwde aanbeveling zijn voor zijn werk als adviseur op financieel, juridisch en bestuurlijk vlak. Ruim 19 jaar werkt hij voor ons, zusters Clarissen.
Zijn deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid worden zeer gewaardeerd.
Het is fijn om hem naast ons te weten bij wat wij als taken en verplichtingen hebben voor onszelf en in deze maatschappij. Een maatschappij en overheid die zich voortdurend wijzigt op gebied van regelgeving/verplichtingen naast voortschrijdende digitalisering in de communicatie.
Marijn is op dit vlak ál deskundig en ook bereid (en in staat gebleken) bij wijzigingen en nieuwe vragen zich hierin te verdiepen. Op die manier is er een breder scala van bekwaamheden waarmee hij ons ten dienste staat.
Fijn en terecht vind ik het, dat hij daarbij wel grenzen aangeeft. Bepaalde zaken wil of kan hij niet op zich nemen. Gelukkig kan hij dan verwijzen naar personen of instanties waar we een beroep op kunnen doen bij deze hulpvragen. In ieder geval heeft zich in deze jaren nooit een situatie voorgedaan waarin we vastliepen, omdat deskundige hulp/advies ontbrak.
Dat komt ook door het netwerk van beroepsmatige contacten waar Marijn over beschikt.
De communicatie als econome van De Bron en Marijn als onze adviseur verloopt vlot en transparant via mailverkeer, telefonisch overleg en fysieke contacten.
De vermindering van fysieke contacten gedurende coronatijd maakte niet, dat de coronamaatregelen ons samenwerken belemmerde. Het kon worden ondervangen door vooral het mailverkeer te intensiveren. Zoom als wijze van vergaderen hoefden we niet in te voeren.
We waarderen dat Marijn met ons meeleeft/aanvoelt en weet waar het in ons leven om gaat en hoe wij als religieuzen steeds minder ‘in beeld komen’ bij de overheid en in de samenleving.
We prijzen ons gelukkig dat hij zich ook in de toekomende tijd voor ons wil blijven inzetten.
We zijn hem daar dankbaar voor.


Zr. Mariëtte de Charro o.c.d.

econome van de Federatie van de Monialen van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel (23 februari 2019)

De Federatie van de Ongeschoeide Karmel is gezegend met een adviseur als Marijn. Als econome ben ik blij dat ik met Marijn mag meeliften. Marijn heeft in de loop der jaren veel overzicht gebracht en daar profiteren we van. Hij is zorgzaam, punctueel. Hij kijkt ook naar de toekomst en signaleert de obstakels waar we tegen aan kunnen lopen, zodat we alvast kunnen anticiperen. Marijn is heel begripvol en meelevend, aardig en attent. Ik ben blij dat hij er zo voor ons is.


Zr. Angela Holleboom o.s.c.

econoom van de Federatie van de heilige Clara (3 februari 2019)

Eind 2018 liep het contract van Marijn van Zon als adviseur van onze Federatie af en hij heeft dat om persoonlijke redenen niet willen verlengen. Dat betekende dat hij in de weken daarvoor op zijn vertrouwde wijze de overdracht aan zijn opvolger heeft voorbereid: tijdig, zorgvuldig, alomvattend, met veel gevoel voor onze spiritualiteit, in nauw contact met ons als zusters en er secuur op bedacht zijn opvolger meteen goed in het zadel te helpen.
We hebben hem van harte bedankt voor zijn jarenlange broederlijke, betrouwbare, goed geïnformeerde en anticiperende inzet voor onze Federatie en hem met de franciscaanse groet vrede en alle goeds gewenst.


Zr. Margriet van Gennip o.s.c.

econome klooster Sint-Josephsberg in Megen (12 december 2018)

Na een jarenlange samenwerking met Marijn, als econome van de clarissen te Megen, kan ik niet anders zeggen dan dat het een heel goede ervaring is. Marijn is niet alleen deskundig, maar heeft zeer zeker ook affiniteit met het religieuze leven, niet te versmaden in een maatschappij die daar steeds minder feeling mee heeft. Daarbij houdt hij voortdurend de vinger aan de pols en lopen we niet achter de zaken aan, maar zijn steeds goed op de hoogte van allerlei ontwikkelingen.
Ingewikkelde materie kan Marijn op een eenvoudige manier uitleggen, vragen stellen kan altijd en graag, hij luistert en vraagt door. Altijd zal hij de onderlinge transparantie en communicatie benadrukken. Marijn is vertrouw-vol, geeft raad, is duidelijk en heeft zorg, zoekt en kijkt met je mee. En bij dat alles is hij een hele hartelijke, warme persoon, met veel humor. Marijn, heel veel dank!


Zr. Mirjam van Schaik o.s.c.

econome van klooster De Bron in Nijmegen (5 januari 2018)

Dhr. Marijn van Zon is al bijna 13 jaar werkzaam voor ons klooster als adviseur. Ik werk daartoe als econome nauw met hem samen. Het is plezierig samenwerken.
Reacties op mails en telefoon komen vlot en helpen me verder mijn werk naar behoren te doen. Gedurende deze jaren is me gebleken, dat zijn deskundigheid op economisch/bestuurlijk en rechtskundig gebied daarbij onontbeerlijk is. Dat was ook het geval toen ik econome van de Federatie van de H. Clara was.
In de toekomst zullen wij als religieuze gemeenschap een groter beroep op hem (moeten) gaan doen. En dat ook met betrekking tot gebieden die niet rechtstreeks verbonden zijn aan ons religieus leven, maar waar we wel mee te maken hebben en krijgen. Als religieuzen nemen we steeds meer een uitzonderingspositie in onze maatschappij in.
Marijn is breed georiënteerd en bekwaamt zich verder op andere terreinen die ons leven óók raken. Zijn eerder opgedane kennis en ervaringen en contacten die hij heeft opgebouwd wil hij ten dienste stellen voor ons. Ik vertrouw erop , dat hij dat op integere wijze doet. Zijn inzet wordt niet alleen weergegeven in gewerkte uren, maar uit zich ook in het meedenken én gevraagd en ongevraagd advies geven. Het is aan ons om dit advies op te volgen of niet. Hij respecteert onze autonomie en wil daar correct naar handelen. Marijn wil wel gehoor geven aan dit grotere beroep, dat we op hem gaan doen.
Zijn zorg op maat, gegeven vanuit een betrokkenheid met ons religieus leven, is iets waar we hopelijk de komende jaren op mogen blijven rekenen


Zr. Angela Holleboom o.s.c.

econome van de Federatie van de heilige Clara (23 december 2017)

De heer Marijn van Zon is deskundig en zorgt dat hij goed op de hoogte is en blijft van nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving en binnen de religieuze wereld. In zijn samenwerking met ons anticipeert hij en stuurt hij tijdig aan. We lopen daardoor nooit achter de feiten aan.
De communicatie met hem verloopt prettig, met altijd veel gevoel voor onze spiritualiteit. Onze vragen aan hem beantwoordt hij snel en ter zake op een manier die ons inzicht vergroot. Hij is er altijd op bedacht dat zijn arbeid ons geld kost, hij werkt daarom geconcentreerd en is duidelijk over zijn grenzen. We gaan graag met hem verder.


Zr. Mariëtte de Charro o.c.d.

econome van de Federatie van de Monialen van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel (9 februari 2016)

Al meerdere jaren is Marijn financieel-economisch, bestuurskundig en juridisch adviseur van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel. Als econome heb ik meer met Marijn te maken op financieel gebied. Marijn is heel betrokken en deskundig, houdt alle ontwikkelingen die er zijn en die komen vanuit de overheid, goed in de gaten en legt ons een passend advies voor, goed beargumenteerd; maar staat open voor onze opmerkingen. Marijn neemt ook zoveel mogelijk taken van mij over als het mij door omstandigheden even niet lukt. Hij heeft een goed zicht op de belangen van ons religieus leven en de consequenties die daaruit voortkomen. Maar buiten zijn deskundigheid is Marijn heel plezierig om mee om te gaan. Het is goed om met hem samen te werken.


Zr. Margriet van Gennip o.s.c.

econome van klooster Sint-Josephsberg in Megen (8 februari 2016)

Al een geruime tijd vergezelt Marijn ons als adviseur op financieel-economisch gebied. Ik ervaar Marijn als deskundig en betrokken bij onze religieuze leefwereld. In onze maatschappij met al haar snelle ontwikkelingen, die het religieuze leven steeds minder kent is hij een grote steun. Hij werkt hard, mocht hij eventueel iets niet weten, hij zoekt het op en komt met het antwoord, daarbij dan altijd met respect voor onze positie. Kortom een vertrouwenspersoon, communicatief en niet te vergeten met humor. Dank Marijn.


Zr. Angela Holleboom o.s.c.

econome van de Federatie van de H. Clara (5 september 2015)

Marijn van Zon is een deskundige en energieke adviseur, die zorgt dat hij goed op de hoogte blijft en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen. Hij geeft informatie zorgvuldig door, staat open voor vragen en antwoordt daar doeltreffend op. Waar gewenst of nodig legt hij uit en stuurt hij aan of bij. Dat alles in een grote transparantie en integriteit, hij streeft ernaar dat zijn werk in geval van nood goed overgenomen kan worden door een ander en is er op uit zelfs maar een schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Hij heeft veel gevoel voor spirituele en ethische kwesties.

De Federatie van de heilige Clara is blij met hem als adviseur.


Zr. Mirjam o.s.c.

econome van de Federatie van de heilige Clara (bij haar afscheid als federaal econome na 9 jaar samenwerking (5 november 2014)

Ik kan deze samenwerking het best omschrijven als proces van inwerken en samenwerken met Marijn als adviseur en mezelf als beginnend econoom. Hij maakte me vertrouwd met de te voeren administratie, financiële materie, computergebruik hierbij, blikvorming op de financiële markten enz. Er waren veel overlegmomenten, zaken die afgestemd moesten worden etc.

Scherpere regelgeving neemt overal toe in de maatschappij. De verantwoording wat betreft het beoordelen van de stukken, contacten onderhouden tussen banken én Federatie werd daardoor zwaarder en omvangrijker.

Een onafhankelijke c.q. onpartijdige positie innemen is me wel gelukt. Kostte ook wel wat. Tenslotte ben ik ook econome van één van de kloosters van de Federatie. Marijn is daarin een goed/correct voorbeeld geweest. Hij leerde me dingen zuiver te benaderen en de verschillende ‘petten’ te scheiden.

Marijn heb ik als deskundig ervaren op tal van gebied, hij gaat ‘mee me de tijd’, loopt soms op ontwikkelingen vooruit. Zijn soms ongevraagde kennisoverdracht en advies waren en zijn welkom.

We hopen als Federatie hem nog lange tijd als adviseur te hebben: een adviseur die contacten heeft binnen de financieel/juridische wereld en vertrouwd is met de religieuze wereld. Zijn ondersteuning en sympathie voor onze levenswijze zijn weldadig.

Marijn stuurt aan op het zelfstandig nemen van beslissingen en geeft daartoe gevraagd/ongevraagd onderbouwd advies. Die houding is eigen aan hem en uit zich zowel naar de Federatie toe als naar de kloosters die ertoe behoren en aangestelde personen waaronder mezelf. Een opvoedkundige houding dus.

In het verlengde daarvan bewaakt hij zorgvuldig de grenzen van zijn adviseurschap en voorkomt consequent dat hij bevoegdheden ten aanzien van bijvoorbeeld betalingen krijgt.

Na ruim 9 jaar geeft ik de fakkel van het economaat door aan de nieuwe econome. Op deze overdracht en het inwerken van de nieuwe econome ziet Marijn toe. Ik verwacht dan ook, dat dat naar wens verloopt voor allen.

Als adviseur op meerdere gebieden en als persoon kan ik hem zeker aanbevelen om een beroep op hem te doen. Hij zal wel aangeven als hij zich niet bekwaam voelt voor een taak/opdracht/verzoek. Hij zal dan zeker doorverwijzen naar andere ‘experts’.


Zr. Helen Ann Sand r.g.s.

eerst generale econome en later provinciale econome van België, Frankrijk, Hongarije en Nederland van de Zusters van de Goede Herder (13 juli 2014)

Our profound thanks to YOU, Marijn for playing such a big part in helping to sheperd the Sisters through all of the events and processes during the last thirteen years. It has been a road filled with twists and turns and some suprises, but also blessing along the way. Thank you so much for the very positive part that you have played in the lives of the Sisters of the Good Sheperd in The Netherlands.


Zr. Mariëtte de Charro o.c.d.

econome van de Federatie Karmelietessen (27 februari 2014)

Marijn is al jarenlang adviseur op financieel-economisch, bestuurskundig en juridisch gebied van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel. Als econome en bestuurslid van de Federatie heb ik dus vaak met Marijn te maken. Hij is heel deskundig, staat mij bij en stuurt mij aan. Marijn heeft een goed inzicht en weet dat duidelijk, maar met humor over te brengen. Marijn is betrokken en heeft invoelingsvermogen. Het is goed om met hem samen te werken.


Zr. Mirjam o.s.c.

econome van de Federatie Clarissen en van klooster De Bron te Nijmegen (9 februari 2014)

Gedurende tien jaar werk ik al samen met Dhr. M. van Zon, Marijn in de wandelgangen, als adviseur van ’t klooster én van de Federatie waartoe ik behoor.

Mijn functie is die van econome. Een vak waarin ik me langzamerhand ontwikkel en vertrouwd mee raak. Zijn deskundigheid op economisch/bestuurlijk en rechtskundig gebied is daarbij onontbeerlijk.

Er werd over hem opgemerkt  “Hij verdient zichzelf ruimschoots terug.’.

In de toekomst zullen we zeker ook op andere terreinen een beroep op hem (moeten) gaan doen, gezien het feit dat religieuzen steeds meer een uitzonderingspositie innemen in onze maatschappij/rechtssysteem. Het is te waarderen en aan te moedigen dat Marijn, naast het gebruikelijke werk, zich ook bekwaamt op andere terreinen die ons leven óók raken, b.v. onze plek als religieus qua burgerlijk en kerkelijk recht. Dat gaat niet gelijk op met elkaar en kan zelfs tegenstrijdige posities geven.

Marijn geeft ongevraagd en gevraagd advies die ons, als individuele zuster, als klooster en als Federatie ten goede komen. Het is aan ons om dit advies op te volgen of niet.

Als persoon is het prettig met hem samen te werken.

Zijn deskundige zorg- op- maat, gegeven vanuit een betrokkenheid met ons religieus leven, is iets waar we hopelijk de komende jaren op mogen blijven rekenen.


Zr. Margriet van Gennip o.s.c.

econome klooster Sint-Josephsberg in Megen (13 februari 2012)

In Marijn hebben wij als Orde op het grote financiële terrein, een prettig en kundig adviseur. Hij denkt met je mee en informeert tijdig  met goede informatie, wat wel betekent dat ik denk: ‘oei, daar komt een mail van Marijn, werk aan de winkel. Met vragen kun je altijd bij hem terecht, maar wat ik vooral ook  in hem waardeer is dat Marijn weet wanneer hij moet zwijgen, hij geeft je alle informatie die je nodig hebt, maar aan jou de keus. Kortom hij luistert, geeft kundig advies en is in de contacten een joviale  en warme persoon.


Zr. Mariëtte de Charro o.c.d.

econome van de Federatie Karmelietessen (12 februari 2012)

Marijn begeeft zich niet op glad ijs, maar houdt van een stevige en gedegen grond voor zijn adviezen. Kijkt met een open blik naar alles wat zich voor doet. Ziet valkuilen en kijkt in porseleinkasten, maar bezield, als een goed beheerder, wikt en weegt hij voor zijn adviezen. Zo gaat hij ook hier de weg te voet, of gaat de weg met hem?


Zr. Mirjam o.s.c.

econome van de Federatie van de heilige Clara en van klooster De Bron in Nijmegen (30 januari 2012)

Ik heb met hem te maken in de hoedanigheid als econome van zowel het klooster waartoe ik behoor als de Federatie waar dit klooster deel van uit maakt.

Om te beginnen levert Marijn werk op maat. Wat nodig is voor beide religieuze instituten op dit moment óf in de komende tijd kan hij op deskundige wijze verzorgen/mogelijk maken. Vanuit een soort overheadvisie kan hij weten en inschatten welke werkzaamheden,  adviezen en waarschuwingen nodig zijn voor een optimaal functioneren van het klooster op financieel, juridisch en bestuurlijk vlak

Marijn geeft gevraagd en ongevraagd advies(zen). Hij mag zichzelf dan wel eens betitelen als adviZeur, maar dan “zeurt” hij om iets goeds gedaan te krijgen, goed voor zijn “werkgevers” wel te verstaan.

Hij volgt de actualiteit nauwlettend en staat met beide benen op de grond.

Daarnaast schuwt hij geen arbeid. Op elk verzoek iets te verzorgen óf te onderzoeken heeft hij tot nu toe JA gezegd. Wat hij belooft te zullen doen komt hij na.

Marijn heeft niet alleen relaties naar ons toe, maar ook daarbuiten is hij betrokken en werkzaam op talrijke vlakken van financiële, juridische en bestuurlijke aard, veelal binnen religieuze kringen. Deze contacten worden aangesproken wanneer dat voor ons reilen en zeilen nodig en nuttig is.

Enthousiasme en betrokkenheid  vind ik kenmerkend voor zijn werk. Marijn zet zich er steeds toe aan een goed stuk werk te leveren. Hij is enthousiast over de materie, schoolt zich bij en is flexibel in zijn denken en presenteren van adviezen.

Een humoristisch tintje in zijn contacten en/of aan zijn werk zijn hem niet vreemd.

Hij is principieel in bepaalde zaken. Dat komt veelal voort uit ethische principes die hij naleeft én uit een hart hebben voor wat zijn werkterrein is.

Kort samengevat:
Marijn van Zon  levert werk “op maat”, is deskundig op velerlei terreinen, integer en prettig in de omgang-inclusief het samenwerken.

Back to top
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.
 
Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
Klik om Google Fonts in/uit te schakelen.
Klik om Google Maps in/uit te schakelen.
Klik om video-embeds in/uit te schakelen.
Deze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.